DinoTrux

2016

FX Artist

  • https://www.imdb.com/title/tt7620702/
  • Dreamworks
  • Houdini, Maya, Python, V-Ray, Nuke
  • Dreamworks Animation TV
  • July 29, 2016
  • Dreamworks, Houdini, Maya, Nuke, V-Ray